Aicina ziņot par nelegālām bērnu vasaras nometnēm

Drīz ar pilnu sparu visā Latvijā darbu uzsāks dažādas bērnu nometnes. Valsts izglītības satura centra mudina vecākus atbildīgi izvērtēt, cik droša un bērniem draudzīga ir viņu izvēlētā nometne, un par pārkāpumiem ziņot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai.


«Latvijā ir grūti izskaust nelegālās bērnu vasaras nometnes. Pērn aptuveni 680 nometnes bija saņēmušas visas vajadzīgās atļaujas, taču reālais nometņu skaits bija vismaz 1000,» stāsta centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta vecākā referente Inta Kraskeviča.


Lai atvieglotu vecāku izvēli par to, kurā nometnē savu atvasi pieteikt, lai bērns apgūtu jaunas prasmes un interesanti pavadītu savu brīvlaiku, turklāt skaidri zinot, ka nometne ir legāla, Valsts izglītības satura centrs pērn ESF un Latvijas valsts finansētā projekta Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai ietvaros izveidoja nometņu reģistru (www.nometnes.gov.lv).


Ne viss par maksu


Minētajā mājas lapā lasāma informācija gan par pašām nometnēm, to saturu, norises laiku un vietu, gan par to, vai ir saņemtas visas atļaujas to rīkošanai un vai nometnes vadītājam ir derīga apliecība. Apliecību nometņu vadītājs saņem uz pieciem gadiem. Lai to saņemtu, jāpabeidz 72 stundu apmācības kursi, kuros tiek mācīta nometņu saskaņošanas un organizēšanas kārtība, kursu dalībnieki apgūst prasmes, kā radoši veidot un vadīt nodarbības un kādas spēļu metodes izvēlēties, kursos arī skaidro, kā rīkoties krīzes situācijās, kursanti iemācās sniegt pirmo palīdzību. Pēc apliecības termiņa beigām, lai persona varētu turpināt vadīt nometnes, jāatjauno zināšanas un jādalās pieredzē 36 stundu kursos.


«Mājas lapā esam ieviesuši arī aili, kurā nometņu vadītāji var norādīt nometnes maksu vienam dalībniekam, taču tā ir vadītāju brīva izvēle, vai šādu informāciju norādīt vai nē. Katrā ziņā ir pieejami kontakti, lai vecāki varētu sazināties ar interesējošās nometnes vadītāju un uzzināt visus neskaidros jautājumus, turklāt ne visas nometnes ir par maksu. Gan pašvaldības dod savu līdzfinansējumu, gan finansiāls atbalsts tiek iegūts, izstrādājot projektus un piedāvājot brīvlaiku pavadīt pilnvērtīgi bezdarbnieku, maznodrošināto ģimeņu atvasēm, sociāla riska bērniem,» stāsta I. Kraskeviča. Viņa teic, ka tuvākajā laikā interneta vietni plānots papildināt ar atsauksmju sadaļu, kurā vecāki varētu dalīties pieredzē, rakstīt atsauksmes, ierosinājumus.


Vienkāršota kārtība


Mājas lapas izveide atvieglojusi arī bērnu nometņu saskaņošanas, organizēšanas un uzraudzīšanas procesus. «Kādreiz, lai iegūtu atļaujas, nometņu vadītājiem vairākas reizes klātienē bija jādodas uz vajadzīgajām institūcijām, bet šobrīd iesniegumus un atzinumus var nosūtīt un saņemt elektroniski. Proti, nometnes vadītājs mājas lapā reģistrē nometni, tad informāciju par to nosūta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Veselības inspekcijai. Pēc iesnieguma saņemšanas abas šīs iestādes objektu pārbauda klātienē un sniedz savu atzinumu. Ziņas par nometni vadītāji nosūta arī pašvaldībai, kuras teritorijā tā paredzēta, kā arī Pārtikas un veterinārajam dienestam sniedz ziņas, kas nometnē būs ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs. Informāciju par nometni automātiski saņem arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kas vasarā tāpat kā Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests brauc pārbaudīt nometņu darbību klātienē,» stāsta I. Kraskeviča.


70% nometņu atrod nepilnības


Piemēram, pērn Veselības inspekcija veica 84 pārbaudes, kurās divas reizes tika konstatēta higiēnas prasību neievērošana un vēl vairākos gadījumos nesakārtota medicīniskā dokumentācija (bērnam nebija ārsta parakstīta medicīniskā izziņa), savukārt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kas primāri pārbauda, vai nometnei ar bērnu vecākiem ir noslēgti līgumi, vai tiek ievērotas bērnu tiesības, pagājušogad bērnu vasaras nometnēs viesojās 26 reizes. Tajās atklājās vairāki pārkāpumi un trūkumi, piemēram, trijos gadījumos nebija noslēgti līgumi ar vecākiem, divos gadījumos bērniem nebija medicīniskās kartes, divas reizes tika konstatēts, ka nav noslēgts līgums ar ārstniecības personu, kā arī sešos gadījumos redzamā vietā nebija izvietota nepieciešamā informācija. Bet Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Ilga Zepa informē, ka 2011. gada vasaras mēne-šos – jūnijā, jūlijā un augustā – bērnu vasaras nometnēs tika veiktas 228 pārbaudes. «Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nometnes organizētājam dalībnieku ēdināšanas pakalpojums ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Proti, PVD ir jāzina, ka šajā nometnē tiks veikta arī dalībnieku ēdināšana. Savukārt ēdināšanas pakalpojumus drīkst nodrošināt tikai PVD reģistrēts, tātad PVD uzraudzībā esošs sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums,» skaidro I. Zepa. PVD pārbaudēs secināts, ka 30% no nometnēm pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām, bet 70% konstatētas atsevišķas neatbilstības, kas būtiski neietekmē ēdienu kvalitāti un nekaitīgumu. «Pārbaudēs visbiežāk neatbilstības konstatētas pārtikas aprites telpu higiēnā (30,5% no veiktajām pārbaudēm), iekārtu un aprīkojuma higiēnā (22,5%), pārtikas izsekojamībā (11,9%). Atsevišķos gadījumos darbinieki nav noklausījušies mācību kursu par higiēnas prasībām pārtikas apritē (14,6%), kā arī neievēro personīgo higiēnu (17,2%). Neatbilstības tehnoloģiskā procesa ievērošanā konstatēja 11,3% no pārbaudītajām nometnēm, savukārt pārtikas temperatūras režīmu neievērošana konstatēta 6%, bet derīguma termiņu neievērošana 4%,» stāsta dienesta Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte.


500 iespēju


Šobrīd mājas lapā reģistrētas gandrīz 500 nometnes. «Lai arī ir būtiski atvieglota to reģistrēšanas un saskaņošanas kārtība, tomēr joprojām daudzi nolemj rīkot nometnes bez institūciju izsniegtām atļaujām. Piemēram, nereti grēko sporta nometnes, jo uzskata, ka tajās notiek vien ikdienišķas sporta nodarbības, gadās, ka arī tās nometnes, kas tiek organizētas mācību iestādēs, tiek nodēvētas par gada pagarinājumu un netiek reģistrētas. Tāpēc aicinu vecākus patiesi rūpīgi izvērtēt, uz kādu nometni viņi sūta savu bērnus, pat ja nometne notiek skolā. Piemēram, statistika liecina, ka visbiežāk bērni kādā nelaimes gadījumā cieš mājās, kā arī izglītības iestādēs. Kāpēc lieki riskēt, labi zinot, ka nometne nav iekļauta reģistrā un tās darbība nav saskaņota,» akcentē I. Kraskeviča, piebilstot: ja vecāki nav apmierināti ar nometnes darbību vai atklāj, ka nometne nav legāla, nepieciešams ziņot par pārkāpumu. «Pirmie uz šādiem signāliem reaģē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, un nelegālās nometnes organizētājs var tikt sodīts. Tikai kopīgiem spēkiem ir iespējams bērniem radīt drošas atpūtas iespējas,» uzsver Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta vecākā referente.


Avots: nra.lv /Līga Nestere

Padalies

laukudzive.lv © 2020 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress