Veidos publisku nodokļu parādnieku reģistru

No 2013.gada 1.aprīļa Valsts ieņēmumu dienestam (VID) būs jānodrošina publiski pieejama datu bāze ar informāciju par nodokļu maksātājiem, kuriem nodokļu parādi pārsniegs 100 latus. To paredz Saeimā ceturtdien, 13.decembrī, galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”.


Reģistrā informāciju par personas nodokļu nomaksu vai parādiem varēs saņemt pēc attiecīgā nodokļa maksātāja nosaukuma un reģistrācijas koda vai saimnieciskās darbības veicēja vārda, uzvārda un reģistrācijas koda.


Datu bāze tiks integrēta jau esošajā VID sistēmā, un tajā būs jāiekļauj arī informācija par atsevišķu nodokļu un nodevu kopieņēmumiem. Reģistrā nebūs informācijas par tiem nodokļu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš būs pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos.


Informāciju datu bāzē VID aktualizēs katra mēneša septītajā un divdesmit sestajā datumā. Šāda kārtība dos iespēju nodokļu maksātājiem sekot līdzi savu nodokļu nomaksai, kā arī iegūt informāciju par darījumu partneru finansiālo situāciju.


Tāpat VID būs jānodrošina publiski pieejama datu bāze ar informāciju par fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas VID kā saimnieciskās darbības veicēji, patentmaksas maksātājiem, kā arī par personām, kuras nereģistrējas, bet ir informējušas VID par saimnieciskās darbības veikšanu. Pēc konkrētās personas vārda, uzvārda un reģistrācijas koda varēs iegūt informāciju, vai persona ir reģistrējusies VID vai izslēgta no tā, vai samaksāta patentmaksa un vai persona veic saimniecisko darbību.


Ar izmaiņām likumā paplašināts gadījumu loks, kad VID varēs pilnīgi vai daļēji dzēst nodokļu parādus, nokavējuma naudas un soda naudas. Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāks, ja piedzenamā parāda kopsumma nebūs lielāka par 10 latiem. Tāpat nodokļu parādu varēs dzēst individuālā uzņēmuma īpašnieka nāves gadījumā, ja parādu nebūs iespējams piedzīt no mantiniekiem, un nodokļu maksātājam, ja tas izslēgts no Uzņēmumu reģistra un ja iestājies kreditoru prasījumu noilgums. Informāciju par nodokļu parādu dzēšanu VID savā mājaslapā publicēs reizi ceturksnī.


Saeima 13.decembrī pieņēma arī saistītos grozījumus Valsts ieņēmumu dienesta likumā, nosakot, ka no 2013.gada 1.maija VID informāciju par izdoto administratīvo aktu, citiem pieņemtajiem lēmumiem un sagatavotajiem dokumentiem personai varēs nosūtīt arī uz nodokļu maksātāja elektroniskās deklarēšanas sistēmā norādīto e-pasta adresi.


No 2013.gada 1.jūlija Finanšu policijas ierēdņiem būs dienesta pakāpju atšķirības zīmes un žetoni un, pildot dienesta pienākumus, būs jānēsā formas tērps. Līdz šim finanšu policistiem bija tikai žetoni.


Pieņemtie grozījumi nodokļu un nodevu likumā un VID likumā arī nosaka, ka VID ģenerāldirektors, ja nepieciešams, uz laiku līdz četriem mēnešiem varēs pagarināt termiņu, kurā nodokļu administrācijai jāizskata un jāpieņem lēmums par nodokļu maksātāja apstrīdēto VID lēmumu nodokļu jomā.

Padalies

laukudzive.lv © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress