Gardas musli receptes – pagatavo patsKurš gan bro­kas­tīs nav ēdis mus­li – sau­su pār­ti­ku, iz­vē­lo­ties to kā di­ētis­ku un ve­se­lī­gu pro­duk­tu. Mus­li uz­ska­ta par ka­lo­ri­jām ba­gā­tu ēdie­nu, kas no­dro­ši­na or­ga­nis­mu ar vi­ta­mī­niem, mi­ne­rāl­vie­lām un mik­ro­ele­men­tiem. Mus­li ēdot, ne­ro­das gli­ko­zes svār­stī­bas asi­nīs.
Ogļ­hid­rā­ti, kas at­ro­das mus­li sa­stā­vā, at­ro­das sa­ba­lan­sē­tās pro­por­ci­jās - līdz­ās ātr­ajiem ogļ­hid­rā­tiem, ku­ri uz­reiz dod ener­ģi­ju, ir arī lē­nie (cie­te), ku­ri asi­mi­lē­jas daudz lē­nāk. Mus­li sa­stā­vā eso­šās šķiedr­vie­las ir vēr­tī­gas, jo uz­la­bo gre­mo­ša­nas trak­ta dar­bī­bu, kā arī pa­ze­mi­na ho­les­te­rī­na lī­me­ni asi­nīs. Ir mus­li vei­di, kas no­pēr­ka­mi tirdz­nie­cī­bas vie­tās un ar ku­riem pār­lie­ku ne­va­ja­dzē­tu aiz­rau­ties, - ar šo­ko­lā­di, me­du, ku­ros ir daudz tau­ku un ka­lo­ri­ju, kas vei­ci­na lie­kā sva­ra vei­do­ša­nos. Ta­ču ir lie­lis­ka al­ter­na­tī­va - mus­li ga­ta­vot paš­iem.

Tas no­teik­ti gar­šos daudz la­bāk un būs arī iz­de­vī­gāk. Tam var pie­vie­not sa­stāv­da­ļas, kas gar­šo vis­la­bāk. Tas ļaus zi­nāt, kā­da ir šā pro­duk­ta kva­li­tā­te, un kon­tro­lēt cu­ku­ra dau­dzu­mu. Dis­ku­tē­jot par mus­li la­ba­jām un slik­ta­jām īpa­šī­bām, pa­ras­ti mi­nēts arī kāds trū­kums - ta­jā nav C vi­ta­mī­na, kas ne­pie­cie­šams, lai or­ga­nis­mam bū­tu spē­cī­ga imu­ni­tā­te un vis­as dzī­vī­bai ne­pie­cie­ša­mās sis­tē­mas va­rē­tu nor­mā­li fun­kci­onēt. Mus­li pa­ga­ta­vo­ša­na ir vien­kār­ša. Gal­ve­nā sa­stāv­da­ļa ir auzu pār­slas, pie ku­rām var pie­vie­not kvie­šu, gri­ķu, ku­ku­rū­zas pār­slas. Mus­li sa­stā­vā re­ko­men­dē ie­tvert arī kvie­šu vai auzu kli­jas, kas uz­la­bo gre­mo­ša­nas trak­ta dar­bī­bu. Cu­ku­ra vie­tā mus­li vē­lams pie­vie­not me­du. Mus­li pie­vie­no arī jeb­ku­rus žā­vē­tos aug­ļus - ro­zī­nes, ķir­šus, mel­nās plū­mes, vī­ģes, ap­ri­ko­zes, sēk­li­ņas, riek­stus - val­riek­stus, cied­ru, laz­du, ara­hi­su, kā arī cu­kā­tus un svai­gus aug­ļus - ābo­lus, bum­bie­rus, ana­na­sus, apel­sī­nus un jeb­ku­ras ogas. Lai mus­li bū­tu gar­šīgs un ar pa­tī­ka­mu kon­sis­ten­ci, to var ap­liet ar kar­stu pie­nu vai vā­ro­šu ūde­ni. Pēc 5 līdz 10 mi­nū­tēm būs ga­tavs.

No­de­rī­gi!

* Mus­li var ēst ne ti­kai ar pie­nu un ūde­ni, bet ar su­lu, jo­gur­tu un ke­fī­ru. Ja mus­li plā­nots kom­bi­nēt ar jo­gur­tu, tad vis­la­bāk to iz­da­rīt ie­priek­šē­jā va­ka­rā, lai nā­ka­ma­jā rī­tā va­rē­tu bau­dīt.

* Spe­ci­ālis­ti ie­sa­ka die­nā ap­ēst no 30 līdz 50 g mus­li (ap­mē­ram 150 kilo­ka­lo­ri­ju), kam pie­vie­nots ūdens vai su­la.

Re­cep­tes

Bro­kas­tu mus­lis

Sa­stāv­da­ļas: 20 ēdam­ka­ro­tes auzu pār­slu, 10 ēdamk. gri­ķu vai ne­sa­ldu ku­ku­rū­zas pār­slu, 10 ēdamk. ķir­bju un sau­les­pu­ķu sēk­li­ņu mai­sī­ju­ma, 2 ēdamk. se­za­ma sēk­lu, 10 ēdamk. man­de­ļu, 10 ēdamk. val­riek­stu, 20 ēdamk. žā­vē­tu aug­ļu mai­sī­ju­ma pēc iz­vē­les.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: vis­as sa­stāv­da­ļas liek trau­kā un sa­jauc.

Mus­li ba­to­niņš

Sa­stāv­da­ļas: 2 glā­zes auzu pār­slu ar kli­jām, di­vu vei­du ro­zī­nes, mel­nās plū­mes, žā­vē­ti ana­na­si, ara­hi­sa riek­sti, man­de­les, val­riek­sti, ko­ko­sa skai­di­ņas, se­za­ma sēk­li­ņas, me­dus, augu eļ­ļa. Ko­pu­mā aug­ļiem un riek­stiem jā­būt 1,5 glā­zei.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: riek­stus un cu­kā­tus pirms tam ie­tei­cams sa­smal­ci­nāt. Vis­as sa­stāv­da­ļas sa­mai­sa. Me­du iz­kau­sē ūdens pel­dē, lai tas bū­tu šķidrs. Pie­vie­no tam eļ­ļu un pa­vi­sam ne­daudz - deg­vī­nu. Ie­ber ta­jā pār­slu - riek­stu - aug­ļu mai­sī­ju­mu.

La­bi sa­mai­sa vi­su ma­su. Ie­gū­to ma­su liek for­mā 2 līdz 3 cm bie­zā slā­nī un cep ce­peš­krās­nī ap­mē­ram 40 līdz 60 mi­nū­šu, ka­mēr ie­gūst zel­tai­nu no­krā­su. Kad pil­nī­bā at­dziest, tiek sa­griez­ti ba­to­ni­ņi. No šā­das ma­sas var arī pirms tam iz­vei­dot ba­to­ni­ņus vai kon­fek­tes un tad tos iz­cept.
NRA.lv / Foto: Vegan Photo/ https://www.flickr.com/photos/141397992@N02/ https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Padalies

laukudzive.lv © 2024 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress