Lauku ainavas uzlabošanas pasākumos palielināts pieejamais atbalsts hektāram meža zemes

12.martā Ministru kabinets (MK) akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus MK 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai”. Grozījumi veikti tādēļ, ka, administrējot valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalstu vides un lauku ainavas uzlabošanai, konstatēta nepieciešamība aktualizēt un precizēt dažus noteikumu punktus, kas izdarāms, līdz sāksies 2013.gada atbalsta iesniegumu pieņemšana.


Svarīgākais noteikumu grozījums paredz palielināt pieejamo atbalsta likmi no EUR 60 līdz EUR 80 par hektāru meža zemes, kā arī precizē atbalsta saņemšanas nosacījumus pasākumā „Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)”, nosakot ierobežojumus atbalstu saņemt grūtībās nonākušiem saimnieciskās darbības veicējiem atbilstoši Kopienas pamatnostādnēm.


Ir pagarināts iesniegumu iesniegšanas termiņš tiem lauksaimniekiem, kuri piesakās uz agrovides apakšpasākumu „Rugāju lauks ziemas periodā”. Tā kā pavasarī ir sarežģīti precīzi norādīt tos laukus, uz kuriem tiks atstātas pēcpļaujas atliekas, punkts precizēts, ņemot vērā iepriekšējo praksi tajos atbalsta veidos, kuros izvirzīts nosacījums pēcpļaujas atliekas vai zelmeni uzturēt no rudens līdz pavasarim.


Grozījumi precizē sankcijas, ja atbalsta pretendents piecu gadu saistību periodā ir iesniedzis kārtējā gada iesniegumu, bet nav iesniedzis tā pielikumu vai nav iesniedzis ne iesniegumu, ne tā pielikumu. Precizēta arī rīcība situācijā, kad atbalsta pretendents līdz 15.augustam nav nopļāvis atbalstam pieteikto pastāvīgo pļavu un ganību platību.


Papildus vēršam uzmanību, ka šis ir pēdējais saistību gads Agrovides pasākumiem un sākot ar 2014.gadu var tikt izvirzīti jauni atbalsta saņemšanas nosacījumi atbilstoši Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadā izvirzītajiem mērķiem. Līdz ar to šogad Agrovides pasākumos tiks atbalstītas tikai esošās saistības, bet jaunas saistības netiks uzņemtas.


Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā  "Latvijas Vēstnesis".


Plašāka informācija pieejama MK mājaslapā.


 

Padalies

laukudzive.lv © 2021 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress