Sprūdžs atceļ Ozolnieku novada teritorijas plānojumu

Šā gada 5.jūnijā, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs parakstījis rīkojumu, ar kuru apturēta Ozolnieku novada teritorijas plānojuma darbība. Šāds ministra lēmums pieņemts, balstoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konstatētajiem būtiskajiem normatīvo aktu pārkāpumiem pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes procesā,informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.


Ministrs šādu lēmumu pieņēmis, pamatojoties uz VARAM konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes procesā.


Ministrija secinājusi, ka novada dome Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB) nav sniegusi precīzu informāciju par teritorijas plānojuma izstrādes sākšanu un tā mērķiem, kā tas ir paredzēts normatīvajos aktos. VARAM speciālisti konstatējuši, ka 2010.gada 9.martā apstiprinātajā darba uzdevumā teritorijas plānojuma izstrādes mērķis un uzdevumi atšķiras no VPVB lēmumā norādītās informācijas.


Saskaņā ar pašvaldības sniegto informāciju, kā teritorijas izstrādes mērķis norādīts upju aizsargjoslu un applūstošo teritoriju noteikšana, kā arī nepieciešamība veikt grozījumus citu objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās.


Tā vietā Ozolnieku novada teritorijas plānojumā ir būtiski pieaudzis to teritoriju skaits, kur iespējams būvēt objektus, kuriem būtu nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu.


Tāpat secināts, ka pašvaldība ir pieļāvusi būtiskus pārkāpumus sabiedriskās apspriešanas procesā, pienācīgi neinformējot iedzīvotājus par teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu. Izrādās, ka informācija par sabiedrisko apspriešanu publicēta tikai pēc tam, kad sabiedriskā apspriešana jau bija sākusies.


Konstatēts arī, ka pašvaldība nav sniegusi savus argumentus, pieņemot lēmumus par atsevišķu teritoriju izmantošanas izmaiņām.


Līdz ar ministra rīkojuma par Ozolnieku novada teritorijas plānojuma apturēšanu stāšanos spēkā, Ozolnieku novada teritorijā tiks piemēroti Ozolnieku novada 2009.gada 10.novembra saistošie noteikumi Nr.32/2009 "Par Ozolnieku novada teritorijas plānojumiem".


Avots: nra.lv

Padalies

laukudzive.lv © 2020 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress